Mùa sen ngắn ngủi nên mình lưu lại vài hình ảnh kẻo mùa sen đi qua lại thấy bâng khuâng. …

Sen trắng, khi còn đang nụ
IMG_6372

Và khi nở bung:

Sen hồng:
IMG_6374

Buổi sáng:
IMG_0011

Buổi trưa:

IMG_0076]